Obchodní podmínky

prodejce 
Kateřina Fulínová, IČO: 75120895
místem podnikání: Pražského povstání 2421, 25601 Benešov
(dále jako „Prodejce“)

I. Úvodní ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) Prodejce zpracované v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „Občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a nákup zboží a dárkových poukazů v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jako „Kupní smlouva“), která je uzavírána mezi Prodejcem a jinou osobou (dále jen „Kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího na adrese: www.dalitemi.cz.
2.    Provozovatelem internetového obchodu a internetových stránek www www.dalitemi.cz (dále jako „e-shop“) je Prodejce.
3.    Vymezení některých pojmů:      

a)    Prodejcem je Kateřina Fulínová, IČO: 75120895, místem podnikání: Pražského povstání 2421, 25601 Benešov, tel.: 603873713, e-mail: info@dalitemi.cz (dále jako „Kontaktní údaje Prodejce“)

b)    Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Prodejcem a která od Prodejce objednává a odebírá zboží nebo dárkový poukaz.  Kupujícím je spotřebitel ve smyslu Občanského zákoníku. 

c)    Dárkovým poukazem se rozumí poukaz vystavený Prodejcem určený pro úhradu ceny zboží Prodejce, a který bude vybrán a vyčerpán při budoucím nákupu, jeho platnost bude vyznačena na Dárkovém poukazu.

4.    Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy Kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od Prodejce, je fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná při objednávání zboží z e-shopu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

5.    Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.

6.    Tyto VOP jsou nepřetržitě zveřejněny na webových stránkách Prodejce. Kupující má tak možnost se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy s Prodejcem seznámit a v případě potřeby klást Prodejci doplňující otázky. Kupující současně s odesláním závazné objednávky Prodejci potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí. VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodejcem a Kupujícím a jako takové jsou Kupujícímu odeslány společně s potvrzenou objednávkou. Je-li Kupní smlouva mezi Prodejcem a Kupujícím uzavírána osobně, jsou tyto VOP k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách Prodejce i u Prodejce.
7.    VOP mohou být kdykoliv měněny a/nebo doplňovány ze strany Prodejce. Aktuální VOP jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách Prodejce.
8.    Smluvní vztahy mezi Prodejcem a Kupujícím se řídí právem České republiky a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem Občanským zákoníkem.

II. Předmět smlouvy 

1.    Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu Prodejce je informativního charakteru a Prodejce není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tak nepoužije.

2.    E-shop Prodejce obsahuje detailní informace o prodávaném zboží.

3.    Pro objednání zboží je nutné vyplnit objednávkový formulář dostupný v e-shopu Prodejce. Objednávkový formulář se Kupujícímu zobrazí po vložení zboží do elektronického nákupního košíku v rámci e-shopu Prodejce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

-    specifikaci objednávaného zboží,
-    materiál zboží a úpravu zboží,
-    cenu objednávaného zboží,
-    způsob úhrady ceny zboží a
-    údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále jako „Objednávka“). 

Je-li v Objednávce zjevná chyba v psaní nebo počtech, má se zato, že není tato cena závazná a Kupní smlouva není uzavřena.

4.    Před závazným odesláním Objednávky je Kupující povinen Objednávku zkontrolovat. Kupující má možnost Objednávku, kdykoliv před jejím odeslání opravit a doplnit. Objednávka je závazně odeslána Prodejci kliknutím na tlačítko „Objednat“. 

5.    Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodejcem považovány za správné a Prodejce nenese odpovědnost za jejich chybné nebo nesprávné vyplnění. Prodejce není povinen ověřovat platnost těchto údajů uvedených Kupujícím v Objednávce.

6.    Prodejce po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu její přijetí elektronickou poštou na e-mail, který Kupující uvedl v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“). Závazný smluvní vztah mezi Prodejcem a Kupujícím vzniká odesláním potvrzení o přijetí Objednávky dle předchozí věty, součástí tohoto potvrzení je i Prodejcem vystavená zálohová faktura znějící na částku 40 % z celkové ceny zboží, vč. nákladů spojených s dodáním zboží. 

7.     Kupující odesláním Objednávky Prodejci vyslovuje souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. 

8.    V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

9.    Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat obal a jeho neporušenost, a v případě jakýchkoliv závad je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci a porušení obalu popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. Provedení fotodokumentace je doporučeno. V případě zásadního porušení obalu nebo otevření obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující bere na vědomí, že podpisem přepravního listu stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl zkontrolován, a neporušen, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

10.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodejce, jsou-li prodávajícím vydány.

Cena zboží:

1.    Cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží v rámci území České republiky, náklady spojené s dodáním zboží jsou v Objednávce uvedeny zvlášť. Náklady spojené s dodáním zboží je Kupující povinen zaplatit společně s cenou zboží. 

2.    Cena zboží nezahrnuje případnou montáž u Kupujícího. Zboží je dodáváno v obalech pro přepravu zboží k tomu určených, a to převážně již jako hotový výrobek (solitér). 

3.    Ceny zboží jsou platné po dobu jejich zobrazení v e-shopu. 

4.    E-shop prodejce dále obsahuje informace o nákladech spojených s vrácením zboží. Zboží je možné vrátit prostřednictvím doručovací společnosti, která zboží Kupujícímu doručila, popř. prostřednictvím společnosti, kterou si Kupující vybere, nebo osobně na adrese: Pražského povstání 2421, 25601 Benešov. Náklady za vrácení zboží nese Kupující, kromě případů, kdy Kupující platně uplatní práva z vadného plnění u Prodejce.   

5.     Způsoby úhrady ceny zboží:

a)    Bezhotovostním převodem na účet Prodejce č. ú.: 303316141/0300, vedený u ČSOB, a.s. (dále jen „Účet Prodejce“).
6.    Zboží bude dodáno Kupujícímu po úhradě 100 % kupní ceny, včetně nákladů spojených s dodáním zboží.

7.    Kupující je povinen po obdržení potvrzení o přijetí Objednávky uhradit Prodejci zálohovou fakturu a platbu označit variabilním symbolem uvedeným v zálohové faktuře (čl. II. odst. 6 VOP), a to se splatností nejpozději do 7 dní ode dne jejího vystavení.  

8.    Prodejce finalizuje zboží dle Objednávky Kupujícího (zvoleného materiálu a úpravy) a vyzve Kupujícího k úhradě doplatku ceny zboží a odešle konečnou fakturu – daňový doklad na Elektronickou adresu Kupujícího. 

9.    Prodejce dodá zboží ve lhůtě do 7 dnů ode dne úhrady 100 % ceny zboží, včetně nákladů spojených s dodáním zboží. 

10.    Slevy poskytnuté Prodejcem nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li Prodejce jinak. 

11.    Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Odstoupení od smlouvy:

1.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v případech uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, zejména nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.

2.     V případech odstoupení od smlouvy o dodávce zboží, které nejsou vyloučeny v předcházejícím ustanovení, platí ustanovení § 1829 Občanského zákoníku, kdy Kupující může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodejci odesláno nejpozději ve lhůtě dle tohoto odstavce. 

3.    Odstoupení od smlouvy může Kupující učinit písemně na adrese sídla podnikání Prodejce nebo prostřednictvím Elektronické adresy Prodejce: info@dalitemi.cz, a to písemně volnou formou nebo prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupném „zde“.  

4.    Platným odstoupením od smlouvy se smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím ruší od samého počátku. Kupující je povinen nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy vrátit Prodejci zboží a Prodejce je povinen do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než-li mu bude zboží Kupujícím vráceno, vrátit Kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to na bankovní účet, ze kterého ji obdržel. Bude-li zboží vrácené Kupujícím Prodejci poškozeno, je Prodejce oprávněn si jednostranně započíst škodu zboží oproti nároku Kupujícího na vrácení ceny zboží. 

5.    V případech, kdy Kupující odstoupí od kupní smlouvy, bere na vědomí, že nese náklady spojené s navrácením zboží Prodejci.

6.    Prodejce je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud Kupující neuhradí v termínu splatnosti zálohovou fakturu, konečnou fakturu nebo kdykoliv, do doby, než Kupují převezeme zboží. Prodejce je povinen vrátit Kupujícímu cenu zboží, nebo její část, byla-li Kupujícím uhrazena, a to do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy na bankovní účet, ze kterého ji obdržel.

Práva z vadného plnění:

1.    Prodejce dodává zboží bez vad a zavazuje se, aby v tomto stavu bylo až do okamžiku jeho předání Kupujícímu.

2.    Kupující odpovídá za to, že zboží v době jeho předání:

-    má vlastnosti, které si ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které Prodejce nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,
-    se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
-    odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
-    je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.    Tato ujednání se netýkají zboží, jehož cena byla snížena pro vadu, kterou u zboží Prodejce popsal a pro kterou bylo toto zboží prodáváno za nižší cenu.

4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců ode dne jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

5.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem. 

6.    Kupující práva z vadného plnění může uplatnit u Prodejce písemně na adrese sídla podnikání Prodejce nebo prostřednictvím Elektronické adresy Prodejce: info@dalitemi.cz.

7.    Vadou zboží není zejména rozdíl ve vzoru nebo barvě (tónu), odchylky v barevných a textilních provedeních, oproti obrazovému vyobrazení zboží zveřejněnému v e-shopu Prodejce. 

Ostatní ujednání:

1.    Vlastnické právo přechází z Prodejce na Kupujícího zaplacením celé ceny zboží. 
2.    Smluvní strany se zavazují případné spory mezi nimi vzniklé řešit vzájemnou dohodou. V případě, že dojde mezi Prodejcem a Kupujícím, ke sporu (v rámci spotřebitelského práva) z Kupní smlouvy, který nebude vyřešen vzájemnou dohodou, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k subjektu určenému k jeho řešení, a to:
 
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz, kde jsou dostupné informace, jak je možné podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu


3.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

III. Závěrečná ustanovení

1.    Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. V jiném jazyce není možné Kupní smlouvu uzavřít. Věcně a místně příslušné jsou české soudy a v případě mezinárodního prvku si smluvní strany sjednávají, že tato smlouva i spory z ní vyplývající se řídí českým právem.
2.    Kupní smlouva bude uložena u Prodejce a Kupují k ní nemá přístup.
3.    Tyto VOP jsou platné ode dne 27. 9. 2023 a účinné okamžikem jejich zveřejnění a ruší platnost a účinnost všech předchozích obchodních podmínek.

4.    Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

5.    Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu jež podepíší obě smluvní strany.

V Benešově dne 26. 9. 2023.


Formuláře pro odstoupení od smlouvy

Označení Prodejce:

Kateřina Fulínová, IČO: 75120895

místem podnikání: Pražského povstání 2421, 25601 Benešov

E-mailová adresa: info@dalitemi.cz

Telefon: +420 603 873 713

Oznamuji Vám tímto, že odstupuji od kupní smlouvy o koupi zboží, a to v zákonné 14 denní lhůtě od jeho doručení (Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodejci odesláno nejpozději ve lhůtě dle tohoto odstavce).

Specifikace zboží: ………………………………………………………………..………….………

Číslo daňového dokladu (nepovinný údaj):………………………………….………….

Datum obdržení zboží: ………………………………………………………………..………..

Číslo bankovního účtu, kam má být kupní cena vrácena bezhotovostním převodem:………………………………………………………………………………….…………

Jméno a příjmení Kupujícího: …………………………………

Adresa Kupujícího: ……………………………………..

Elektronická adresa Kupujícího: ………………………………………..

Důvod odstoupení od smlouvy (nepovinný údaj):

Datum:

…………………………………
Podpis Kupujícího
(v případě odeslání v tištěné podobě)

Pokud chce Kupující odstoupit od smlouvy o koupi zboží může využít níže připojený předepsaný formulář a odeslat jej Prodejci na adresu: Pražského povstání 2421, 25601 Benešov nebo elektronicky e-mailem na adresu: info@dalitemi.cz

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v případech uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, zejména nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.